Formularz zgłoszeniowy drużyny do gry terenowej

„Odkrywaj pogranicze z Programem Interreg Polska-Słowacja”

(W skład każdej Drużyny może wejść od 2 do 4 osób łącznie z dowódcą. Każdy Uczestnik może być członkiem tylko jednej Drużyn).
Dowódca drużyny (dowódcą drużyny może być tylko osoba pełnoletnia, która będzie dowodzić drużyną oraz sprawować opiekę nad niepełnoletnimi członkami Drużyny).

Liczba osób, która może wziąć udział w Grze jest ograniczona.
O zakwalifikowaniu się Drużyny do gry oraz kolejności wyruszenia na trasę decyduje kolejność zgłoszeń.
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Organizator poinformuje (mailowo) każdą Drużynę o tym, czy została ona zakwalifikowana do wzięcia udziału w Grze.

Dowódca drużyny powinien dostarczyć, na miejsce zabawy „Deklarację dowódcy drużyny“ stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu Gry.
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu Gry) należy dostarczyć na miejsce zabawy.
Osoby pełnoletnie biorące udział w grze obowiązane są złożyć „Deklarację” (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu Gry). Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie powinni dostarczyć podpisaną Klauzulę informacyjną dotycząca danych osobowych stanowiącą załącznik nr 5 do Regulaminu Gry. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic/prawny opiekun.