Prihláškový formulár na tímovú terénnu hru

„Objavuj pohraničie s Programom Interreg Poľsko – Slovensko”

(Každý tím môže mať 2 - 4 členov vrátane kapitána. Každý účastník môže byť členom iba jedného tímu).
Kapitán tímu (kapitánom tímu môže byť iba plnoletá osoba, ktorá bude tímu veliť a bude dozorom pre neplnoletých členov tímu).

Počet účastníkov hry je obmedzený.
O účasti tímu v hre a poradí tímov na štarte rozhoduje poradie podania prihlášok.
Organizátor po prijatí prihláškového formulára informuje (mailom) každý tím o tom, či splnil podmienky účasti na hre.

Kapitán tímu je povinný predložiť na mieste hry „Vyhlásenie kapitána tímu“, ktoré tvorí prílohu č. 2 k Pravidlám hry.
Neplnoleté osoby sa môžu zúčastniť hry iba pod dozorom dospelých osôb. Ak dozorom neplnoletých osôb nie je ich rodič alebo zákonný zástupca, musia mať tieto osoby písomný súhlas rodičov/zákonných zástupcov s účasťou v hre. Takýto súhlas (podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 3 k Pravidlám hry) je potrebné predložiť na mieste hry.
Dospelí v hre musia predložiť „Vyhlásenie“ (podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 4 k Pravidlám hry).
Všetci účastníci a dozor musia predložiť podpísanú „Informačnú doložku o osobných údajoch”, ktorá tvorí prílohu č. 5 k Pravidlám hry. V prípade neplnoletých osôb túto doložku podpisuje rodič/ zákonný zástupca.